یادداشت های پراکنده
 زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد.از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد ..غزلی با شکوه از حافظ بزرگ
زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد
از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد
صوفى مجلس كه دى جام و قدح مى شكست
باز به يك جرعه مى عاقل و فرزانه شد
شاهد عهد شباب آمده بودش بخواب
...
باز به پيرانه سر عاشق و ديوانه شد
معبچه اى مى گذشت راهزن دين و دل
در پى آن آشنا از همه بيگانه شد
آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
چهره ء خندان شمع آفت پروانه شد
نرگس ساقى بخواند آيت افسونگرى
حلقه ء اوراد ما مجلس افسانه شد
گريه ء شام و سحر شكر كه ضايع نگشت
قطره ء باران ما گوهر يك دانه شد
منزل حافظ كنون بارگه پادشاست
دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد
|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰  |
 
 
بالا