یادداشت های پراکنده
 هرکه با پاکدلان صبح و مسایی دارد..دلش از پرتو اسرار صفایی دارد.. شعر زیبا از زنده یاد پروین اعتصامی
هرکه با پاکدلان صبح و مسایی دارد

دلش از پرتو اسرار صفایی دارد

زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک
...

ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد

سوی بتخانه مرو پند برهمن مشنو

بت پرستی مکن این ملک خدایی دارد

گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده

آخراین در گرانمایه بهایی دارد

گرگ نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب

بره دور از رمه و عزم چرایی دارد

شعر از پروین اعتصامی
 

هرکه با پاکدلان  صبح و مسایی دارد

دلش از پرتو اسرار صفایی دارد

زهد با نیت پاک است نه با جامه ی پاک

ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد

شمع خندید به هر بزم  از آن معنی سوخت

خنده بیچاره ندانست که جایی دارد

سوی بتخانه مرو  پند برهمن مشنو

بت پرستی مکن  این ملک خدایی دارد

هیزم سوخته  شمع ره و منزل نشود

باید افروخت چراغی که ضیایی دارد

گرگ نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب

بره  دور از رمه و عزم چرایی دارد

مور هرگز به در قصر سلیمان نرود

تا که در لانه ی خود برگ و نوایی دارد

گهر وقت بدین خیرگی از دست مده

آخر این درگرانمایه بهایی دارد

فرخ آن شاخک نو رسته که در باغ وجود

وقت رستن  هوس نشو و نمایی دارد

صرف باطل نکند عمر گرامی  پروین

آنکه چون پیر خرد  راهنمایی دارد

|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در دوشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۰  |
 
 
بالا